REGULAMIN KORZYSTANIA

 

Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

 

– HELPDESK REGNATOR

 

§1

 

Definicje

Administrator – Regnator Sp. z o .o

Usługa – dostęp do systemu HELPDESK REGNATOR, nadany przez Administratora na warunkach niniejszego regulaminu

HELPDESK REGNATOR – serwis pomoc internetowej we wszelkich kwestiach związanych z problemami z systemem Regnator, problemami IT, RODO, problemami sprzętowymi oraz problemami z oprogramowaniami firm trzecich.

Zgłoszenie – zdarzenie zarejestrowane przez Użytkownika w systemie HELPDESK REGNATOR dotyczące usterki/awarii.

Użytkownik – Beneficjent ostateczny (BO)

Godziny Pracy – dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

Brak dostępności – przerwa w całkowitym działaniu systemu HELPDESK REGNATOR dłużej niż 2 godziny w Godzinach Roboczych

Awaria - stan mający wpływ na poprawne funkcjonowanie systemu Regnator, sprzętu lub oprogramowania firm trzecich określonych w umowie.

 

§2

 

Postanowienia ogólne

1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Użytkownika.

2. Korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany i poszerzenia regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronie internetowej helpdesk.regnator.com

 

§3

 

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest właścicielem komputera i oprogramowania i ma prawo korzystać z ww. usługi na czas trwania umowy (pisemnej oraz słownej).

2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie pisania zgłoszenia na serwisie Usługi HELPDESK REGNATOR.

 

§4

 

Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.

2. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

 

 1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika,
 2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
 3. działaniem osób trzecich,
 4. spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora.

3. Administrator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika (BO) haseł osobom trzecim.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku:

 

 1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
 2. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
 3. używania komputera, oprogramowania lub internetu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
 4. zerwania umowy na wykonywanie usług

5. Administrator ma prawo dokonywać uaktualnień systemu HELPDESK REGNATOR oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi przy czym informacja o blokowaniu dostępu do Usługi zostanie umieszczona na stornie internetowej helpdesk.regnator.com

6. Administrator ma prawo na naliczanie opłat według stawki zapisanej w umowie.

 

§5

 

Ochrona danych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas realizacji Usługi w celu jej świadczenia.

2. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Użytkownika innym podmiotom.

3. Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Administratora w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Użytkownika, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Administratora osobom trzecim.

4. Administrator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Administratora w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

 

 1. świadczenie Usługi,
 2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,
 3. odpowiedzi na zgłoszenie.

 

§6

 

Zasady świadczenia Usługi

1. W ramach świadczenia Usługi Administrator zapewnia wsparcie korzystania z systemu Regnator, oprogramowania trzeciego, pytań z zakresu „RODO” oraz zagadnień związanych ze sprzętem. Zakres wsparcia reguluje Umowa.

2. Obsługa Zgłoszeń odbywa się w Godzinach Pracy.

3. W ramach obsługi Zgłoszeń Administrator zobowiązuje się do dochowania określonego w Umowie czasu reakcji do odpowiedniego typu Zgłoszeń. Po czasie reakcji w zależności od Zgłoszenia mogą wystąpić prośby o uzupełnienie informacji, celem dokładniejszej analizy problemu.

4. W Zgłoszeniach serwisowych Użytkownik zobowiązany jest do podawania szczegółowego opisu występującego problemu.

 

§7

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 r.

2. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące systemu HELPDESK REGNATOR stanowią wyłączną własność Regnator Sp. z o.o.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.